facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Maksymalizacja potencjału śląskich uczelni

Logo  Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Zwiększenie potencjału śląskich szkół wyższych to główny cel powstałego niedawno Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie” (ang. „Silesian Universities”). Jego skład tworzy pięć szkół wyższych: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Częstochowska w Częstochowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska w Opolu. Na miejsce siedziby nowego podmiotu wybrane zostały Katowice.

Związek ma osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, której formę określi Rada Związku. Zakres takiej działalności może obejmować między innymi: doradztwo związane z zarządzaniem, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wspomagającą edukację.

Uczestnicy Związku, którego misją jest optymalizacja wykorzystania zasobów śląskich uczelni, mogą powierzyć mu prowadzenie zadań np. w zakresie:

  • monitorowania karier zawodowych absolwentów i śledzenia potrzeb rynku pracy umożliwiających dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • stwarzania warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów itp.
  • wspierania komercjalizacji wyników badań,
  • wprowadzenia w uczelniach tworzących Związek jednolitych zasad w zakresie finansowym, kadrowym, informatycznym, pomocy prawnej i zamówień publicznych,
  • reprezentowania interesów uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, w tym zwłaszcza funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz mediów,
  • opiniowania aktów prawnych oraz inicjatyw prawodawczych w istotnych kwestiach dotyczących szkolnictwa wyższego.

 

Związek będzie współpracować z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, instytucjami naukowymi, rządowymi i samorządowymi, a także gospodarczymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.

Nowy podmiot został zatwierdzony decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego wydaną 28 września 2017 roku. Funkcję przewodniczącego przez rok pełnić będzie rektor każdej z uczelni członkowskich, w uzgodnionej kolejności. Pierwszym jest rektor Politechniki Śląskiej. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.