facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs ofert na wynajem powierzchni w budynku stołówki akademickiej w Sosnowcu przy ul. Suchej 7

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
ogłasza drugi konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki akademickiej w Sosnowcu przy ul. Suchej 7

 

 

 1. Przedmiotem konkursu jest: wynajem  powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku byłej stołówki akademickiej w Sosnowcu przy ul. Suchej 7.
 2. Dla nieruchomości , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu  Księgi Wieczyste o nr KA1S/00078952/4 oraz KA1S/00079421/0.
 3. W skład powierzchni udostępnionej przez Uniwersytet w ramach postępowania wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni  2469,53 m².
 4. W budynku funkcjonuje Klub Studencki o powierzchni 442,31 m² posiadający odrębne wejście z zewnątrz. Pomieszczenia Klubu Studenckiego wyłącza się z niniejszego postepowania.
 5. Uczelnia dopuszcza różne formy działalności gospodarczej dla wskazanego obiektu w tym całkowitą zmianę charakteru użytkowego obiektu.
 6. Nieruchomość , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu  stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  - zobowiązań i obciążeń- brak.
 7. Pisemna oferta powinna zawierać :
 • datę sporządzenia oferty
 • proponowaną stawkę netto czynszu najmu .
 •  warunki szczegółowe oferty takie jak:
  • proponowaną powierzchnię najmu wraz z koncepcją jej zagospodarowania
  • czas obowiązywania umowy
  • skrócony opis działalności jaka oferent zamierza prowadzić w przedmiocie najmu
  • szacunkowa kwota środków finansowych jaką oferent zamierza zainwestować w obiekt.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 
 •  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie :
  • zaświadczenia o nr NIP
  • zaświadczenia o nr REGON,
  • odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu (wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert)
 • pozostałe warunki  formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego . Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno-Prawnym, parter pok. nr 1.
 1. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach , oznaczone hasłem „Konkurs- wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki –Sosnowiec ul Sucha” należy składać w biurze Działu Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67  do dnia 28.11.2016  godz. 10.00.
 2. Przystępujący do konkursu  powinien:
 • Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym  budynku oraz pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 1. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od uzyskania zgody Senatu Uniwersytetu Śląskiego  na rozporządzenie  częścią nieruchomości oraz zgody Ministra właściwego dla Skarbu Państwa (jeżeli będzie wymagana).
 2. Osobista wizja lokalna nieruchomości będących przedmiotem konkursu możliwa jest w dni robocze w godz. 9.00-15.00 po uzgodnieniu z Administracją Osiedla Akademickiego w Sosnowcu.(Kierownik Osiedla Akademickiego mgr Tomasz Skołucki tel.600296645 )
 3. Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania , unieważnienia konkursu bez podania przyczyny , a także nie zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

 

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 28.11.2016 o godz.10.30 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Organizacyjno-Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 1 tel. 323591455) i w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Bankowa 12 pok. 67 ( Tel 32 3592250 ,2253 ) lub na stronie internetowej  Uniwersytetu Śląskiego –  http://www.us.edu.pl (ogłoszenia).

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.