facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs ofert na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6

Ogłoszenie archiwalne 

Uniwersytet Śląski 
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 
ogłasza konkurs ofert na wynajem budynku
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6

 

 1. Przedmiotem konkursu jest: wynajem powierzchni zlokalizowanej w Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6.
 2. Dla nieruchomości, w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu  Księgi Wieczyste o nr KA1S/00012102/1.
 3. W skład powierzchni udostępnionej przez Uniwersytet w ramach postępowania wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 1116 m².
 4. Uczelnia dopuszcza różne formy działalności gospodarczej dla wskazanego obiektu w tym całkowitą zmianę charakteru użytkowego obiektu.
 5. Nieruchomość, w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  – zobowiązań i obciążeń – brak.
 6. Pisemna oferta powinna zawierać:

1) datę sporządzenia oferty

2) proponowaną stawkę netto czynszu najmu 

3) warunki szczegółowe oferty, takie jak:

 • koncepcja zagospodarowania przedmiotu najmu
 • czas obowiązywania umowy
 • skrócony opis działalności jaka oferent zamierza prowadzić w przedmiocie najmu
 • szacunkowa kwota środków finansowych jaką oferent zamierza zainwestować w obiekt

4) oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

a) zaświadczenia o nr NIP

b) zaświadczenia o nr REGON,

c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu (wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert)

6) Pozostałe warunki  formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul. Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno-Prawnym, parter pok. nr 1.

 1. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs - wynajem budynku – Sosnowiec ul. Pułaskiego 6” należy składać w biurze Działu Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67 do dnia 27.02.2018 godz. 10.00
 2. Przystępujący do konkursu  powinien:
 1. złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym budynku oraz pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 2. złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 1. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od uzyskania zgody Senatu Uniwersytetu Śląskiego na rozporządzenie częścią nieruchomości (jeżeli będzie wymagana).
 2. Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, a także nie zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 27.02.2018 o godz.10.30 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Dziale Organizacyjno-Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12, pokój 1, tel. 323591455) i w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Bankowa 12 pok. 67 (tel. 32 3592250, 2253) lub na stronie internetowej  Uniwersytetu Śląskiego –  http://www.us.edu.pl (ogłoszenia). 

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.