facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

ogłasza pisemny  konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19.

Przedmiotem konkursu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul Studenckiej 19, składającej się z działek o nr: 1/3 karta mapy 99 i 88/36 karta mapy 89 obręb 0003 Ligota o łącznej powierzchni 6437 m², zabudowanych budynkiem po byłym Domu Studenta nr 3 o powierzchni całkowitej 5098,02 m² oraz kubaturze 17960 m³, objętych księgą wieczystą KW nr  KA1K/00077502/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek wolnostojący, 5. kondygnacyjny, dwusegmentowy ze wspólną klatką schodową ,  niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczna, wod.-kan., C.O.  gazową, teletechniczną, wentylacji grawitacyjnej, alarmowej i ppoż.. Budynek zabezpieczony jest przed działaniem szkód górniczych – 4 dylatacje poprzeczne oraz ściągi poprzeczne po przekątnej modułu ław fundamentowych. Od strony zachodniej działka zagospodarowana jest podjazdem do recepcji i małym parkingiem. Od strony wschodniej działka zakrzewiona i zalesiona, bez zagospodarowania.

Centralne ogrzewanie zasilane jest z wymiennikowni ciepła znajdującej się przy budynku Domu Studenta nr 2 przy ul Studenckiej 17   ( budynek położony obok budynku przy ul. Studenckiej 19 ), podłączonej do sieci Tauron Ciepło. Uniwersytet wyrazi zgodę na korzystanie z ciepła dostarczanego z ww. wymiennikowni na podstawie odrębnej umowy.

Budynek zasilany jest w energię elektryczną z rozdzielni znajdującej się w odrębnym budynku .

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dla nieruchomości nie został uchwalony przez Radę Miejską w Katowicach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice” przedmiotowy teren położony jest w strefie oznaczonej Ł.63 U/Zu3 ( obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną położone wzdłuż Alei Górnośląskiej , w Janowie, w Ligocie i Ochojcu).

Uniwersytet Śląski podejmie negocjacje dotyczące sprzedaży przedmiotu postępowania z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą finansowo  ofertę  spełniającą wymogi formalne.

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego konkursu wymaga uzyskania zgody ministra właściwego dla Skarbu Państwa.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs: nieruchomość w Katowicach ul. Studencka 19” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 (pokój nr. 31 ) do dnia 21-11-2016 do godz. 11.00.

 

Przystępujący do konkursu powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  3. Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna konkursu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 21-11-2016 o godz.12.00 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Administracji Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ligocie, ul. Studencka 17 ( pokój nr 9 ) lub , w Dziale ds. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 67) , 32 3592250 - 53 oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach -  http://www.us.edu.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Osiedla Akademickiego w Katowicach Ligocie ( p. Tomasz Skołucki  tel. 32 204-58-88 ) w godz. 8.00 do 15.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

 

Zdjęcie budynku (1)

Zdjęcie budynku (2)

Zdjęcie budynku (3)

Zdjęcie budynku (4)

Zdjęcie budynku (5)

Zdjęcie budynku (6)

Zdjęcie budynku (7)

Zdjęcie budynku (8)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.