facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b

Ogłoszenie archiwalne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż nieruchomości, położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1 b, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 465/68, k.m. 2 obręb 0001 Chorzów, o powierzchni
14 514 m², zabudowanej budynkami o łącznej powierzchni użytkowej budynków 6 065,56 m². Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Chorzowie księga wieczysta
nr KW KA1C/00012490/2. Nieruchomość położona przy Parku Śląskim.

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń. Każdoczesnemu właścicielowi działki 465/68 przysługuje służebność drogowa przez działkę 466/68 (nieruchomość władnąca – działka 465/68, nieruchomość obciążona – działka 466/68).

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi kompleks budynków, zaprojektowanych jako edukacyjne, dostosowanych do pełnienia funkcji edukacyjnych i biurowo – administracyjnych.

Dostępne media – Woda-kanalizacja, Energia elektryczna, Centralne ogrzewanie.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Cena wywoławcza zakupu nieruchomości zostaje ustalona na kwotę 15.000 000,00 (piętnaście milionów złotych)

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego konkursu wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej RP.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs: nieruchomość w Katowicach ul. Bytkowskiej 1B” należy składać w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 (pokój nr. 31) do dnia 12.07-2018 do godz. 9.30.

 

Przystępujący do konkursu powinien :

a. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

b. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

c. Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna konkursu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 12.07-2018 o godz.10.00 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Dziale ds. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 67) , 32 3592250 oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach -  http://www.us.edu.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Radia i Telewizji Panią mgr Iloną Eichhorn  (tel. 502 622 920) w godz. 9.00 do 14.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z wybranym oferentem.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie (pdf, 371 kB)

Zdjęcia:

Zdjęcie nieruchomości


Zdjęcie nieruchomości

Zdjęcie nieruchomości

Zdjęcie nieruchomości

Zdjęcie nieruchomości

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.