facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”

Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej UŚ organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”. Będzie to trzecie seminarium z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie (ul. Bielska 62).

Tematyka sesji zawiera się w obszarze pedagogiki społecznej i edukacji międzykulturowej. Głównym obszarem rozważań będzie budowanie interakcji między jednostką, grupą i zespołem oddziaływań terapeutycznych. Ranga podejmowanych spraw znajduje odzwierciedlenie w potrzebach praktyki społecznej – w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym i terapeutycznym. Uczestnicy spotkania skoncentrują się na próbie zilustrowania indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży w zakresie budowania koncepcji siebie oraz podejmowania ról społecznych – z perspektywy wielowymiarowości rozwoju oraz polietiologicznych warunków aktywności własnej w relacjach i innymi. Proces ten nie jest łatwy, a jego efekty końcowe zależą od wielu zmiennych psychologicznych i społecznych. Celem podejmowanego dyskursu naukowego i planowanych zajęć warsztatowych będzie ukazanie zarówno wątków teoretycznych, jak i empirycznych dotyczących działań wspierających rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży. Konferencji będą towarzyszyć warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Wśród poruszanych kwestii znajdą się m.in:

  • ukazanie działalności instytucji i placówek o charakterze uspołeczniającym, profilaktycznym, edukacyjno-terapeutycznym − w kontekście dobrych praktyk − na rzecz wypracowania rozwiązań służących autokreacji, rozumianej z perspektywy holistycznie pojmowanych potrzeb rozwojowych;
  • przybliżenie problemów diagnozowania potrzeb indywidualnych i społecznych podopiecznych, a także ukazaniu skuteczności podejmowanej pomocy i wsparcia w zakresie ich realizacji w obszarach rozwoju osobistego, interakcji w grupach społecznych, jak również w obszarze edukacji;
  • formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie realizowania potrzeb psychospołecznych, podejmowanych działań autonaprawczych i usprawniania procesu komunikacji w środowiskach znaczących interakcji społecznych;
  • ukazanie efektów wspierania rozwoju tych obszarów aktywności, które umożliwiają/uławiają dzieciom i młodym ludziom rozwój kompetencji społecznych (zwłaszcza umiejętności miękkich), wzmacnianie zasobów własnych, postaw i orientacji prospołecznych, wypracowanie nowych strategii radzenia sobie z problemami z wykorzystaniem potencjału osobistego i aktywizacji sił tkwiących w środowisku życia i edukacji.

Współorganizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie, Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.

Patronat honorowy nad inicjatywą objęli m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica.

Szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.