facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi”

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) to strategiczny projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu 12 lutego 2014 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (aula nr 7). W konferencji udział wezmą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem oraz promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Wydarzenie będzie transmitowane online  przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), w ramach projektu in2in. Szczegółowe informacje na temat wymogów technicznych i godzin transmisji podane są na stronie www.zizozp.pl.

W ramach konferencji odbędą się cztery sesje dotyczące: efektów projektu, elementów środowiskowych w zarządzaniu zbiornikiem zaporowym oraz narzędzi kontroli i prognozowania stanu zbiorników zaporowych. Ostatnia sesja poświęcona będzie doświadczeniom i perspektywom w zarządzaniu zbiornikiem zaporowym.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, osoby reprezentujące instytucje oraz przedsiębiorstwa związane z gospodarką wodną, przedstawiciele jednostek nadzorujących i kontrolujących gospodarkę wodną, reprezentanci uczelni, jednostek badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, jak również nauczyciele i studenci.

Organizatorem konferencji jest Konsorcjum Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Celem projektu ZiZOZap było rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników zaporowych w wyniku ich starzenia się i presji wynikających z zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni. Obszarem badawczym był Zbiornik Goczałkowicki. Podczas realizacji projektu powstały narzędzia, których zastosowanie w zarządzaniu zbiornikiem wpłynie na poprawę zasobów zbiornika jako źródła wody pitnej dla Śląska, zapewni: ochronę przed skutkami powodzi i suszy oraz zachowanie stałego minimalnego odpływu wód ze zbiornika w warunkach suszy, a także ochronę wartości przyrodniczych i gospodarki rybackiej.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 6 lutego 2014 r. poprzez stronę www.zizozap.pl, faksem – 32 254 17 17 lub drogą elektroniczną – e-mail: zizozap@ietu.katowice.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu www.zizozap.pl.

Program

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.