facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru”


11.06.2014 - 12.06.2014

11 i 12 czerwca 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pracowników i doktorantów pt. „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru”.

Celem spotkania będzie przybliżenie utrwalonych w piśmiennictwie, a nie w pełni rozpoznanych w dotychczasowych badaniach, wielostronnych przejawów mentalnego i emocjonalnego „oswajania” przez człowieka różnych aspektów szeroko pojętego „świata” – nie tylko rzeczywistości bezpośrednio doświadczanej i przeżywanej, ale także wykreowanej i utrwalonej w tekstach kultury (w sztuce słowa, w dziełach malarskich, architekturze, sztuce ogrodowej). Obserwacje będą się ogniskować na postrzeganiu oraz metodach deskrypcji, a zatem swoistej adaptacji elementów świata przyjaznego (akceptowanego, pożądanego, czyli bliskiego niezależnie od usytuowania w czasie i przestrzeni), a także na sposobach izolowania i deprecjonowania świata wrogiego, ocenianego w kategorii zagrożenia (odstręczającego, wzbudzającego wielorako motywowane lęki i obawy, także o charakterze egzystencjalnym). W obu przypadkach ważne będzie konkretyzowanie uchwyconych obrazów, poszukiwanie ich źródeł, ale także odtworzenie zaprojektowanych przez autorów i zawartych w tekstach immanentnie, różnie motywowanych perspektyw odbioru, a zatem wpisanych w owe przekazy sygnałów relacji nadawczo-odbiorczych, ukierunkowujących proces lektury.

Wśród poruszanych zagadnień przewidziano m.in.:

 • rzeczywistość czasów wojny i pokoju,
 • konflikty polityczne, społeczne, kulturowe, religijne,
 • katastrofy, kataklizmy, klęski żywiołowe,
 • fantastyczne kreacje światów,
 • jednostka i społeczeństwo,
 • swój i obcy,
 • w „domu” i w podróży,
 • sfera prywatna i scena publiczna,
 • sakralne i świeckie aspekty świata,
 • relacje nadawczo-odbiorcze w przekazach piśmienniczych i dziełach sztuki,
 • tradycyjne i nowatorskie techniki deskrypcji.

Przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 275 zł, która obejmie koszty posiłków, materiałów konferencyjnych oraz druku tomu pokonferencyjnego. Zgłoszenia można wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną do 15 marca 2014 r. na adres mgr Małgorzaty Marcinkowskiej: gosia1134@wp.pl.

Organizatorami wydarzenia są Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki oraz Koło Oświeconych działające przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Formularz zgłoszeniowy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.