facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru”

11 i 12 czerwca 2014 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pracowników i doktorantów pt. „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru”.

Celem spotkania będzie przybliżenie utrwalonych w piśmiennictwie, a nie w pełni rozpoznanych w dotychczasowych badaniach, wielostronnych przejawów mentalnego i emocjonalnego „oswajania” przez człowieka różnych aspektów szeroko pojętego „świata” – nie tylko rzeczywistości bezpośrednio doświadczanej i przeżywanej, ale także wykreowanej i utrwalonej w tekstach kultury (w sztuce słowa, w dziełach malarskich, architekturze, sztuce ogrodowej). Obserwacje będą się ogniskować na postrzeganiu oraz metodach deskrypcji, a zatem swoistej adaptacji elementów świata przyjaznego (akceptowanego, pożądanego, czyli bliskiego niezależnie od usytuowania w czasie i przestrzeni), a także na sposobach izolowania i deprecjonowania świata wrogiego, ocenianego w kategorii zagrożenia (odstręczającego, wzbudzającego wielorako motywowane lęki i obawy, również o charakterze egzystencjalnym). W obu przypadkach ważne będzie konkretyzowanie uchwyconych obrazów, poszukiwanie ich źródeł, ale także odtworzenie zaprojektowanych przez autorów i zawartych w tekstach immanentnie, różnie motywowanych perspektyw odbioru, a zatem wpisanych w owe przekazy sygnałów relacji nadawczo-odbiorczych, ukierunkowujących proces lektury.

Obradom będzie towarzyszyła wystawa fotograficzna Martyny Kowalewskiej pt. „Katowice – bliskie i dalekie”, której celem jest popularyzacja nie tylko rozpoznawalnych obrazów dynamicznie zmieniającej się stolicy Górnego Śląska, ale też mało znanego w szerszym kręgu jej dawnego oblicza.

Organizatorami wydarzenia są Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki oraz Koło Oświeconych działające przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Program

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.