facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Studenci zagraniczni w Polsce 2014”

W ramach programu „Study in Poland”, uruchomionego w 2005 r. na mocy porozumienia pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, 17 i 18 stycznia 2014 r. w Poznaniu odbywać się będzie konferencja pt. „Studenci zagraniczni w Polsce 2014”. Konferencja skierowana jest do rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli władz samorządowych. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister spraw zagranicznych, minister gospodarki, podsekretarze stanu zainteresowanych resortów: MNiSW, MSZ, MSW, MG oraz szefowie instytucji wspierających edukację: BUWiWM, Fundacja Rektorów Polskich.

W konferencji udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Sympozjum będzie okazją do omówienia najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni, a w szczególności strategii promocji rekrutacji studentów z zagranicy. Jej celem jest między innymi wymiana doświadczeń w zakresie: rozwoju współpracy międzynarodowej i pozyskiwania studentów zagranicznych, promocji polskich uczelni za granicą oraz wprowadzania programów studiów w językach obcych.

Gospodarzem konferencji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgłoszenia udziału przyjmowane są 10 stycznia 2014 r. poprzez stronę www.studyinpoland.pl/konferencja2014.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.