facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelniami LUMEN 2015

Rozwój szkół wyższych w warunkach międzynarodowej konkurencji to główny temat konferencji Liderzy Zarządzania Uczelniami LUMEN 2015, która rozpocznie się 23 listopada 2015 r. w Warszawie. Do udziału w spotkaniu zaproszono znakomitych gości z grona teoretyków i praktyków zarządzania uczelniami, ekspertów wspierających szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie.

W programie dwudniowej konferencji zaplanowano debatę, która dotyczyć będzie sytuacji polskich uczelni w dobie rosnącej konkurencji międzynarodowej oraz sesje poświęcone zwiększeniu efektywności finansowej i organizacyjnej uczelni poprzez ich konsolidację, a także wykorzystaniu środków europejskich dla rozwoju uczelnianej infrastruktury. W dyskusji udział wezmą rektorzy krajowych uczelni oraz eksperci z Polski i zagranicy.

Konferencję zainaugurują: minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Public Consulting Group Polska Piotr Dmochowski-Lipski oraz prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński.

Sesje panelowe poprzedzone zostaną wystąpieniami: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz JM Rektora Uniwersytetu NOVA w Lizbonie prof. António Rendasa, byłego przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Portugalskich (CRUP). W spotkaniu udział wezmą między innymi prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, rektorzy polskich uczelni: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – prof. dr hab. Ryszard Górecki, Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytetu SWPS – prof. dr hab. Andrzej Eliasz, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, a także prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stanisław Kistryn. W obradach udział wezmą również przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowego Punktu Kontaktowego „Horyzont 2020”.

Podczas konferencji omówione zostaną takie tematy, jak: rola strategii w rozwoju uczelni, budowanie efektywnego przywództwa, gospodarka finansami i zasobami uczelni, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej oraz skuteczne wykorzystywanie środków europejskich. Przedstawione zostaną ponadto wyniki europejskiego raportu University Mergers in Europe przygotowanego w ramach projektu „Designing Strategies for Efficient Funding of Higher Education in Europe (DEFINE)”, realizowanego przez European University Association (EUA). Omówione zostaną również doświadczenia polskie w zakresie fuzji i procesów konsolidacji uczelni.

W ramach konferencji odbędzie się również wręczenie nagród LUMEN dla liderów zarządzania uczelnią, które  przyznane zostaną w pięciu kategoriach: zarządzanie uczelnią, innowacyjność, infrastruktura, współpraca z otoczeniem, umiędzynarodowienie oraz nagroda specjalna.

Organizatorami konferencji połączonej z galą wręczenia nagród są Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i firma doradcza PCG Polska. Wydarzenie patronatem honorowym objęła między innymi Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Szczegółowe informacje oraz program spotkania dostępne są na stronie: www.lumen.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.