facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JURY w konkursie LAG ARENA na stworzenie gry

Projekt - „Festival of Art and Independent Games” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

 

Katowice, 29.09.2016

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego

z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.:

 

na pełnienie funkcji specjalisty, JURY w konkursie LAG ARENA na stworzenie gry przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego  w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny,

ul. Bankowa 11 b

40-007 Katowice

NIP: 934-019-71-34

strona internetowa projektu: http://www.lagfestival.us.edu.pl

 

II. PODSTAWA PRAWNA

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy –  Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych ­ – dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 27 ust. 5 pkt 3 Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UŚ nr 11 z dnia 27 stycznia 2015 r. dostępnego pod adresem:

http://dzp.us.edu.pl/sites/dzp.us.edu.pl/files/imce/przepisy_wewn/zal20151100.pdf

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z oceną merytoryczną  prac nadesłanych w ramach konkursu LAG ARENA przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Osoba dokonująca oceny będzie członkiem jury konkursu LAG ARENA- konkursu na stworzenie konceptu graficznego/ plastycznego gry komputerowej.

Konkurs LAG ARENA  przebiega trzyetapowo i wykonawca zobowiązany jest do oceny nadesłanych prac w każdym z trzech etapów.

Oceny nadesłanych prac będą miały miejsce w następujących terminach:

I etap   02 styczeń  – 09 styczeń 2017     (ocena ogólnej  koncepcji pomysłu na grę)

II etap  21 luty  –  28  luty    2017      (ocena zaprojektowanych, wybranych                                                                         elementów gry zgodnie z wytycznymi)

III etap 15 kwiecień – 24 kwiecień  2017  (ocena końcowej koncepcji gry)

 

Celem konkursu jest wyłonienie spośród uczestników najlepszych twórców projektów niezależnych gier oraz zachęcenie młodych ludzi z Czech, Polski i Słowacji do działań związanych z grami video/ komputerowymi.

Konkurs jest okazją do zaprezentowania indywidualnych i zbiorowych projektów, nawiązania i tworzenia sieci kontaktów pozwalających na budowanie międzynarodowych zespołów twórczych umożliwiających rozwój przyszłej kariery i perspektyw zawodowych uczestników. 

 

Poprzez „pracę w jury” rozumie się: merytoryczne ocenienie nadesłanych prac w wyznaczonych terminach. Ocenie będzie podlegała: idea- atrakcyjność i oryginalność pomysłu, strona graficzna/ wizualna projektu, zgodność idei z zaproponowanymi środkami plastycznymi, jakość wykonania

Wykonawca będzie miał do rozdysponowania 2 punkty na każdy projekt na każdym etapie.

Do oceny końcowej liczy się suma punktów z trzech etapów  żaden z uczestników nie zostaje wyeliminowany na poszczególnych etapach. Suma uzyskanych punktów pozwoli na stworzenie listy rankingowej uczestników. Członek jury będzie zobowiązany do terminowego oceniania nadesłanych prac oraz do stałego kontaktu z pozostałymi członkami jury oraz z zamawiającym.

Ocena prac będzie odbywać się online.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Kandydat spełniający poniższe warunki formalne:

1.  Posiada wykształcenie i udokumentowane osiągnięcia (min. 5 lat) w zakresie grafiki lub projektowania graficznego lub innej pokrewnej dyscypliny artystycznej z obszaru sztuk wizualnych lub dysponuje doświadczeniem nabytym w pracy w branży gier komputerowych jako grafik, projektant, concept artysta, dyrektor artystyczny, animator itp. (praca przy min. 2 wydanych grach)

2. Oferty nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane

3. W konkursie mogą startować tylko i wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące  działalności gospodaczej

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi zawierać:

  1. formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania;
  2. kosztorys wykonania usługi tj. cena ofertowa powinna zawierać cenę za cały okres wykonywania usługi (3 etapy)
  3. potwierdzenie spełniania przez kandydata przedstawionych w pkt IV wymogów formalnych wraz z wymaganymi dokumentami i podpisanym Oświadczeniem Oferenta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  1. oświadczenie kandydata dla celów obowiązku ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego załącznik nr 3.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać wyłącznie na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, w terminie do 10.10.2016 r. (poniedziałek) do  godziny 14:00

 drogą elektroniczną, na adres e-mail: anna.smolarek@us.edu.pl

VII. ZASADY OCENY KRYTERIUM

  1. Cena (100 %)

Oferty niespełniające przedstawionych wymogów formalnych, nadesłane bez wymaganej dokumentacji bądź po terminie, określonym w punkcie VI, będą automatycznie odrzucane.

 

VIII. SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT

Wyniki postępowania, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy usługi, zostaną przesłane kandydatom drogą mailową oraz ogłoszone na stronie internetowej http://dzp.us.edu.pl/zamowienia  do dnia 31.10.2016 r. 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.