facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Wojciechowi Popiołkowi

prof. Wojciech Popiołek

W piątek 30 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej dedykowanej prof. zw. dr. hab. Wojciechowi Popiołkowi.

W spotkaniu udział wezmą współpracownicy, przyjaciele oraz wychowankowie profesora. Władze Uniwersytetu Śląskiego reprezentować będzie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Wojciech Popiołek jest profesorem nauk prawnych i nauczycielem akademickim Uniwersytetu Śląskiego, jednym z czołowych autorytetów w dziedzinie prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym oraz międzynarodowym arbitrażu. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Jego dorobek naukowy jest imponujący, wiele sformułowanych przez niego tez naukowych oraz stworzonych konstrukcji jurydycznych miało charakter pionierski. Najwięcej uwagi poświęcił prawu prywatnemu międzynarodowemu, stając się jednym z najwybitniejszych znawców tej dziedziny nie tylko w Polsce, lecz także poza granicami naszego kraju, oraz prawu spółek handlowych. W jego dorobku są również cenne prace z zakresu klasycznej cywilistyki, prawa własności intelektualnej, międzynarodowego prawa handlowego i prawa sądownictwa polubownego.

Na Uniwersytecie Śląskim pełnił i pełni różne funkcje: przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (1993–1998), rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich (od 2001 r.), zastępcy dyrektora Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (1993–2004), kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego (od 2006 r.).

Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, delegatem Polski do UNIDROIT (International Institute for the for the Unification of Private Law), członkiem Rady Zarządzającej, przewodniczy również Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach. Jest (lub był) członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych: Komisji Prawa Morskiego PAN w Gdańsku (1999–2005), Komitetu Nauk Prawnych PAN Oddziału w Katowicach (od 2000 r.), Komitetu Nauk Prawnych PAN (2007–2010), Association Henri Capitant (od 1996 r.), Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (od 2005 r.), Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenia Arbitrów Polskich (od 2001 r.) oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (od 2001 r.).

Od wielu lat bierze udział w pracach legislacyjnych. Był zapraszany do udziału w pracach nad prawem spółek handlowych, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem bankowym, ustawą o łączeniu banków oraz regulacjami dotyczącymi międzynarodowego obrotu handlowego. Ma duże zasługi dla funkcjonowania i rozwoju sądownictwa polubownego zarówno jako uczony, jak i arbiter.

Oprócz zawodu nauczyciela akademickiego wykonuje zawód radcy prawnego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.