facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach priorytetu IX Włączenie Społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnian

UNIWERSYTET ŚLASKI W KATOWICACH OGŁASZA KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA, PODDZIAŁANIE 9.1.1 WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Ogłaszający konkurs:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

REGON: 000001347

Strona internetowa: www.us.edu.pl

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza otwarty konkurs na partnera (spoza sektora finansów publicznych) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

 

CEL PARTNERSTWA:

Wspólne opracowanie i realizacja projektu pt.: „Laboratorium Inicjatyw Społecznych i Integracji Twórczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” mającego na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne miasta Katowice (ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście).

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane miasta Katowice (ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Śródmieście), poprzez stworzenie i wdrożenie kompleksowego systemu działań kierowanych zarówno do indywidualnych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również podmiotów działających w obszarze włączenia społecznego.

W ramach projektu zostanie utworzona nowa jednostka – LABORATORIUM INICJATYW SPOŁECZNYCH I INTEGRACJI TWÓRCZEJ, której aktywność będzie miała na celu wsparcie sektora włączenia społecznego. Projekt zakłada działania mających charakter systemowy, z jednej strony zindywidualizowane wsparcie osób z grup wykluczonych, z drugiej wsparcie, koordynację i integrowanie działań podejmowanych przez służby publiczne oraz sektor pozarządowy.

Projekt zakłada m.in. działania w zakresie:

 • wsparcia dla liderów i animatorów lokalnych, w tym przedstawicieli grup nieformalnych działających w obszarze włączenia społecznego,
 • lokalne działania społeczno-edukacyjne w tym: promujące organizowanie społeczności,
 • organizowanie grup samopomocowych, grup wsparcia i grup edukacyjnych wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • promocję wolontariatu w tym m.in.: przygotowywanie lokalnych organizacji i instytucji oraz mieszkańców do korzystania z pomocy wolontariuszy, inicjowanie działań wolontariackich na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • wsparcie wielosektorowych inicjatyw partnerskich oraz tworzenie nowych i wzmacnianie funkcjonujących partnerstw lokalnych działających na rzecz włączenia społecznego.

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI PROJEKTU: IV kwartał 2016 r. – IV kwartał 2019 r. (maksymalnie 36 miesięcy)

ZAKŁADANA GRUPA DOCELOWA: społeczności lokalne (marginalizowane, wykluczone) zamieszkujące teren rewitalizowany miasta Katowice ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście, w tym osoby należące do tych społeczności.

Projekt kierowany będzie również do osób i podmiotów  działających na rzecz włączenia społecznego na terenie Miasta Katowice (w ramach sektora publicznego i pozarządowego).

WYMAGANIA WOBEC PARTNERA:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi:

 1. Posi­ada statut orga­ni­za­cji pozarzą­dowej „non profit”.
 2. Prowadzi dzi­ałal­ność statu­tową w obszarze włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej, bądź prowadzi działalność statutową na rzecz tych organizacji.
 3. Jest zare­je­strowany od co najm­niej 24 miesięcy.
 4. Prowadzi działalność na terenie miasta Katowice.
 5. Nie podlega wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­stawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 Sierp­nia 2009 r. o finansach pub­licznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmi­anami), z zas­trzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
 6. Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań.
 7. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej dwóch projektów współfinansowanych z EFS i/lub FIO i/lub EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy, w tym co najmniej jednego projektu o podobnym charakterze.

 

Szczegółowe dane Podmiotu.

 1. Charakterystykę Podmiotu w tym: opis misji, celów statutowych, charakterystykę działalności podmiotu wraz z obszarem działania oraz opis doświadczenia w realizacji podobnych do założonych w projekcie działań; opis potencjału Podmiotu (ludzki, techniczny i organizacyjny) oraz informację nt. rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 2. Koncepcję realizacji Projektu, proponowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa (w tym wkład ludzki, techniczny i organizacyjny), opis proponowanych w projekcie działań wraz z przypisanym do nich budżetem.
 3. Doświadczenie Oferenta w podobnej działalności w tym: opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie działalności założonej w projekcie oraz w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS i/lub FIO i/lub EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w tym wykaz zrealizowanych projektów wraz z krótkim opisem).
 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi­anami).

Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 2. Kopię statutu.
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 4. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 5.  Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych lub uwierzytelnione CV.
 7. Referencje wydane przez podmiot zewnętrzny.

KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych w WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH PARTNERA. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:

 1. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – waga 10%
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu projektu, w tym merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa – waga 20%,
 3. Zakres proponowanych działań w ramach wspólnego przygotowania i realizacji projektu w tym relacja efekt do kosztu (ocena działań merytorycznych w kontekście zaproponowanego budżetu) – waga 30%,
 4. Posiadane zasoby ludzkie i techniczno-organizacyjne – waga 10%
 5. Doświad­cze­nie w działalności w obszarze, którego dotyczy projekt oraz na rzecz założonej grupy docelowej – waga 20%
 6. Doświadczenie w zakresie real­iza­cji pro­jektów (jako lider lub partner) współfinansowanych z EFS i/lub FIO i/lub EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym projektów o podobnym charakterze – waga 10%

Każdy z członków Komisji Konkursowej przyznaje ocenę za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych powyżej w skali od 1 do 10 punktów, przy czym większa liczba punktów oznaczać będzie ocenę wyższą.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Uniwersytet Śląski środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Centrum Obsługi Studentów Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 127 lub 132, z adnotacją:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu „Laboratorium Inicjatyw Społecznych i Integracji Twórczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT RPO WSL”

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r

Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

 

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

 • Justyna Szostek-Aksamit (Centrum Obsługi Studentów) tel.: 32 3592180; e-mail: justyna.szostek@us.edu.pl
 • Magdalena Śnieżek (Dział Projektów) tel.: 32 3591940; email: magdalena.sniezek@us.edu.plwww.us.edu.pl.

 

WZÓR OFERTY (pdf, Word)

Informacja o wynikach konkursu i wyborze partnera/ów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego www.us.edu.pl.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

 1. Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które brały w nim udział, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego. Decyduje data wpływu odwołania do Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej kierując je do JM prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem mgr Agnieszki Maj p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego.
 3. Odwołanie należy złożyć w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Kanclerzy UŚ, adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 31.
 4. Odwołania rozpatruje Rektor. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektów, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego lub jego odrzucenia podczas oceny przez Instytucję Organizującą konkurs.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.