facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko koordynator administracyjno - finansowy do obsługi projektu europejskiego

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza do składania ofert na stanowisko

Koordynator administracyjno - finansowy do obsługi projektu europejskiego,

Zaproszenie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejsce Pracy:

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Określenie stanowiska:

Koordynator administracyjno – finansowy w projekcie „Festival of Art and Independent Games” realizowanym w ramach Programu Kreatywna Europa 2014-2020

Zatrudnienie: Umowa o pracę na czas określony do 30.09.2019

Zakres obowiązków:

Pełna obsługa administracyjno-finansowa projektu, w tym m.in.:

 • planowanie, nadzorowanie, koordynowanie oraz organizowanie prawidłowej realizacji Projektu zgodnej z harmonogramem, celami, budżetem i wskaźnikami,
 • nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Programu Kreatywna Europa 2014-2020,
 • organizacja wszelkich działań zaplanowanych w projekcie, w tym organizacja zatrudnienia, dostaw i usług,
 • opracowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu,
 • organizacja pracy osób zatrudnionych w Projekcie,
 • prowadzenie spraw związanych z wkładem własnym w Projekcie,
 • współpraca z zagranicznymi partnerami projektu,
 • kontakt z Instytucją Finansującą Projekt,
 • sporządzanie rozliczeń finansowych i merytorycznych z realizacji Projektu,
 • wprowadzanie ewentualnych zmian w Projekcie.

Wymagane umiejętności:

 1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 2. Ukończone studia wyższe,
 3. Doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania z międzynarodowych źródeł finansowania w tym np. programy Komisji Europejskiej, Funduszy Strukturalnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Dodatkowo: kserokopia dyplomu i dokumenty potwierdzające odbyte kursy związane z tematyką pracy

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail iwona.jarocka@us.edu.pl o tytule wiadomości: Rekrutacja Kreatywna Europa

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 13.11.2015 r. do godz. 15.30

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Oferta winna być opatrzona oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustaw ą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z póź. zmianami.

Inne informacje:

Wybrane osoby spełniające kryteria konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wybór zostanie dokonany przez Komisję, w skład której wchodzić będzie min. dwóch przedstawicieli realizatora projektu.

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Jarocka, tel. 32/ 359-1948

iwona.jarocka@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.