facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacje dla wspólnoty akademickiej na temat zmian

Grafika przedstawiająca orła

Ubiegły rok akademicki był czasem przygotowywania się do wdrożenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zaczęła obowiązywać 1 października 2018 roku. Trwały prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni. Nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został przyjęty przez Senat UŚ 28 maja 2019 roku. Opracowana została również nowa „Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025” obejmująca „Program działań strategicznych na lata 2019–2020” i wyznaczająca kierunek działań oraz obraz stanu docelowego uczelni. Dokumenty wejdą w życie 1 października 2019 roku.

Nowe postanowienia i rozwiązania zawarte w statucie uczelni oraz dokumentach z nim związanych służyć mają realizacji nadrzędnego przyjętego celu, jakim jest przekształcanie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą. Dążenie do umacniania pozycji badawczej śląskiej Alma Mater oznacza między innymi: wzmacnianie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej UŚ, rozwijanie współpracy badawczej z prestiżowymi ośrodkami naukowymi, podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów, a także stworzenie warunków do rozwoju zawodowego pracowników uczelni oraz podnoszenie jakości zarządzania uczelnią.

W związku z wprowadzanymi zmianami:

  • uruchomiony został serwis www.zmiany.us.edu.pl, za pośrednictwem którego można uzyskać dostęp do:

    • platformy helpdesk umożliwiającej zadawanie pytań dotyczących zmian,

    • podstrony FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami,

  • opublikowane zostało specjalne wydanie „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (plik do pobrania, pdf – 3,14 MB),

  • list rektora Uniwersytetu Śląskiego na temat zmian na uczelni,

  • list prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka wraz z najważniejszymi informacjami dla studentów – dostępny na stronie: www.student.us.edu.pl,

  • na wydziałach znajdować się będą punkty informacyjne, przy których można uzyskać odpowiedzi na pytania związane ze zmianami na uczelni.

Materiał wideo


Pakiet informacji na temat zmian: 

Źródło: www.zmiany.us.edu.pl oraz „Gazeta Uniwersytecka UŚ”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.