facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”

27 i 28 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”.

Adaptacja jest fundamentalnym procesem tworzącym kulturę, jak również podstawowym mechanizmem, który umożliwia jej przekształcenia w ramach każdego segmentu kultury. Odgrywa również doniosłą rolę w rozwoju kultur lokalnych (narodowych, regionalnych). Niebagatelnym elementem w tym przypadku jest adaptacja rozumiana jako transfer międzykulturowy. Dlatego też przedmiotem II międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej sposobom, procesom, mechanizmom, funkcjom i uwarunkowaniom adaptowania będzie zagadnienie adaptacji jako transferu kulturowego. Wśród poruszanych problemów znajdą się między innymi:

  • teoretyczne ujęcia i historyczne realizacje sposobów, możliwości i uwarunkowań adaptacji jako kulturowego transferu w obszarze języka, literatury, sztuki, obyczajowości, zachowań, nauczania;
  • kulturowy transfer jako przyswajanie i przyjmowanie oraz przekształcanie i przeobrażanie; transfer kulturowy a globalizacja;
  • motywacje i implikacje transferu; innowacje i stagnacje, wpływy i uzależnienia, kreacje i reaktywacje, przenikania i konwergencje; tworzenie się sfer „pomiędzy”, pogranicza, na styku jako zakładanego i nieprzewidzianego efektu transformacji; hybrydyzacja i homogenizacja zjawisk kulturowych;
  • migracje i ich efekty; transfer kulturowy jako incydent i jako norma.


W centrum zainteresowania znajdzie się przede wszystkim kultura polska jako obszar transferowania i jako obszar transferujący.

Program konferencji

Organizatorami wydarzenia są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://studiapolskie.us.edu.pl/adaptacje.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.