facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Od 18 do 21 listopada 2015 r. w Katowicach odbywać się będzie II Kongres Dydaktyki Polonistycznej organizowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Instytut Języka Polskiego UŚ, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN. Tegoroczne obrady będą przebiegać pod hasłem „Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Polonistyki elitarność i powszechność”. W inauguracji udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

18 listopada od godz. 9.30 do 14.30 obrady będą transmitowane przez Telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego: http://telewizja.us.edu.pl/strona/on-line.

Podczas I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego w Krakowie w listopadzie 2013 roku, wskazano na złożoność problematyki współczesnej edukacji humanistycznej, zarysowano kierunki działań dydaktycznych i penetracji badawczych; zainspirowano również przedstawicieli różnych środowisk do podejmowania refleksji teoretycznej i dyskusji nad potrzebami i oczekiwaniami uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców.

Nawiązując do zgłoszonego podczas I Kongresu postulatu organizowania cyklicznych spotkań – integrujących akademickie ośrodki polonistyczne (zwłaszcza katedry i zakłady dydaktyki) ze środowiskiem nauczycieli, z przedstawicielami instytucji kulturalno-oświatowych i twórcami kultury – organizatorzy II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują, by w centrum uwagi jego uczestników znalazły się problemy edukacji humanistycznej, aksjologicznej i estetycznej w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych oraz dialogu rozumianego jako nadrzędna kategoria (po)rozumienia we współczesnym świecie.

Organizatorzy II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują uczestnikom, by przygotowywane wystąpienia uwzględniały następujące obszary tematyczne:

 1. Dialog między domem, szkołą i uniwersytetem – rola rodziców, polonistów szkolnych i akademickich w tworzeniu przestrzeni tego dialogu, w wypracowywaniu różnych form współdziałania.
 2. Dydaktyka akademicka w praktyce i refleksji naukowej. Doktorant jako student i pracownik naukowo-dydaktyczny.
 3. Edukacja polonistyczna reemigrantów (sposoby skutecznego kształcenia kulturowo-językowego uczniów powracających do kraju z emigracji).
 4. Priorytety edukacji polonistycznej w świecie (po)nowoczesnym (komunikacja integrująca, dialog w przestrzeni: szkoła–uniwersytet–pracodawca; uczeń–student–pracownik).
 5. Dydaktyka polonistyczna (szkolna i akademicka) w poszukiwaniu inspiracji i motywacji do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 6. Odkrywanie i umacnianie relacji między szkolnymi przedmiotami humanistycznymi i matematycznymi oraz między naukami humanistycznymi i ścisłymi na uniwersytecie (logos jako kategoria jednocząca różne dyscypliny wiedzy).
 7. Między dyscyplinami humanistycznymi a ścisłymi w nauce, dydaktyce i praktyce szkolnej. Logos – kategoria jednocząca różne dziedziny wiedzy.
 8. Analiza i interpretacja tekstów literackich i innych teksów kultury jako inspiracja do budowania dialogu, jako przygotowanie ucznia do udziału w życiu społeczno-kulturalnym, do bycia człowiekiem.
 9. Przekład na szkolną dydaktykę nowoczesnych metodologii badania literatury, wspierających budowanie spójnego i aktualnego obrazu świata.
 10. Przekraczanie granic „tradycyjnej” polonistyki szkolnej (świat mediów elektronicznych, (nie)obecne w szkole technologie i dziedziny sztuki).
 11. Poszerzenie granic tradycyjnej polonistyki akademickiej o różnorodne zjawiska kulturowe.

 

Szczegółowe informacje, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej: www.kongresdydaktykipolonistycznej.us.edu.pl.

Partnerami Kongresu są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Polska Akademia NaukTowarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i Biblioteka Śląska

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio Katowice.


Polskie Radio Katowice – „Kawa na ławę z Ewą Jaskółą” (3.11.2015)

„onet.pl” - „Kongres Dydaktyki Polonistycznej: na internet się nie obrażamy” (19.11.2015).

„wyborcza.pl” - „Katowice. Kongres Dydaktyki Polonistycznej: na internet się nie obrażamy” (18.11.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.