facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gender Studies in Theory and Practice

konferencja internetowa
11.06.2018 - 13.06.2018

University of Silesia in Katowice and Wiseplace sp. z o.o. invite you to participate in interdisciplinary online conference „Gender Studies in Theory and Practice” (june 11–13, 2018).

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o. zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji internetowej „Gender Studies in Theory and Practice” (11–13 czerwca 2018 roku). 

IN ENGLISH

The aim of the conference:

The long-term activation of environments engaged in activities aimed at popularizing equality outlook and overcoming stereotypical gender images has resulted in the recognition of these postulates as a fundamental element of politics, which is an important criterion taken into account while solving social, economic, political and organizational problems. The necessity to standardize and modernize international instruments responsible for shaping the principle of equality policy is being recognized. According to the provision in the European Union documents, it was assumed that ‘Gender mainstreaming consists in (re) organization, improvement, development and evaluation of decision-making processes in order to allow people of both sexes participating in political life an equivalent view of women and men in all areas and on all levels’.

The need to discuss the multifaceted aspects of gender studies seems to be indisputable. Equality policy is not just a concept, it is a reality that concerns all of us. ‘In theory, there is no difference between theory and practice. In practice – it is’[1]. Inviting to take part in this conference, we believe that these words are not true.

 

IN POLISH

Cel konferencji:

Wieloletnia aktywizacja środowisk zaangażowanych w działania zmierzające do upowszechnienia równościowego światopoglądu oraz przezwyciężania stereotypowych wizerunków płci zaowocowała uznaniem głoszonych postulatów za fundamentalny element polityki, stanowiący istotne kryterium uwzględniane podczas rozwiązywania społecznych, gospodarczych, politycznych i organizacyjnych problemów. Dostrzeżono konieczność unormowania i unowocześnienia międzynarodowych instrumentów odpowiedzialnych za kształtowanie zasady polityki równościowej. Zgodnie z zapisem figurującym w dokumentach Unii Europejskiej przyjęto, iż „Gender mainstreaming polega na (re)organizacji, poprawie, rozwoju i ewaluacji procesów decyzyjnych po to, aby umożliwić osobom obojga płci biorącym udział w życiu politycznym równoważne spojrzenie na kobiety i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i na wszystkich płaszczyznach”.

Potrzeba podejmowania dyskusji o wielopłaszczyznowych aspektach gender studies wydaje się być bezdyskusyjna. Polityka równościowa to nie tylko koncepcja, to rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas. „W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią i praktyką. W praktyce – jest”[2]. Inicjatorzy niniejszej konferencji serdecznie zapraszają do  pochylenia się nad zasygnalizowaną problematyką, wierząc, że zacytowane powyżej słowa Craiga Larmana w odniesieniu do tematyki gender nie znajdą uzasadnienia.

 

IN ENGLISH

Thematic panels:

 • Gender theory in historical research – definitions and concepts.
 • Contemporary strategies of emancipation movements.
 • Feminist criticism - yesterday and today.
 • Gender issues in the social and political sphere.
 • Gender in the context of the law and crime.
 • Gender in culture, culture in gender.
 • Gender and partnership in the European Union – cross-national perspective.
 • Between equality and diversity - gender in the cinema, theatre, literature and music.
 • Gender and identity in Internet.
 • Men's studies - theory and practice.

 

IN POLISH

Proponowane panele tematyczne:

 • Teorie gender  w badaniach historycznych – definicje i koncepcje.
 • Współczesne strategie ruchów emancypacyjnych.
 • Krytyka feministyczna – wczoraj i dziś.
 • Problematyka tożsamości płci w sferze społecznej i politycznej.
 • Płeć w kontekście praworządności i przestępczości.
 • Gender w kulturze, kultura w gender.
 • Gender w Unii Europejskiej – perspektywa krajów członkowskich.
 • Pomiędzy równością a różnorodnością – gender w kinie, teatrze, literaturze i muzyce.
 • Gender i tożsamość w internecie.
 • Men’s studies – teoria a praktyka.

 

IN ENGLISH

SCHEDULE

 • until May 6, 2018
  Please fill in the application form and send to the email address: kontakt@wiseplace.pl
 • until May 8, 2017 
  You should receive information about your application status
 • until May 27, 2017 
  • For Polish citizens:​ 
   Please pay a conference fee to the account 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), in the title of the transfer please write: Gender studies - your name and surname. 
   The amount of conference fees is: 100 zł for Polish citizens
  • For citizens of other countries: 
   Please pay a conference fee to the account:
   Code BIC/SWIFT mBank: BREXPLPWMBK 
   Bank account number in EUR: 14 1140 2004 0000 3712 0376 3075 
   Name and address of the bank: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 
   In the title of the transfer please write: Gender studies – your name and surname. 
   The amount of conference fees is: 50 euro for citizens of other countries. 
 • until May 27, 2017 
  – sending the presentation or poster in English the e-mail address: kontakt@wiseplace.pl

 

IN POLISH

HARMONOGRAM

 • do 6 maja 2018 roku 
  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: kontakt@wiseplace.pl
 • do 8 maja 2017 roku 
  informacja o zakwalifikowania wystąpienia
 • do 27 maja 2017 roku 
  wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Gender studies – Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to:
  • 100 zł dla obywateli polskich
  • 50 euro dla obywateli pozostałych państwa
 • do 27 maja 2017 roku 
  przesłanie prezentacji lub plakatu w języku angielskim na adres e-mail: kontakt@wiseplace.pl

 

Download / pobierz: 

ikona doc Download application form (doc) 

 

Ikona doc Formularz zgłoszeniowy (doc) 

 

[1] Larman C., 2005,  Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Pearson

[2] Larman C., 2005,  Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Pearson

 

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.