facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala akcji „Dialog ponad Podziałami”

Prestiżowe statuetki „Dialog ponad Podziałami” zostały wręczone w trakcie uroczystej gali, która odbyła się 21 stycznia 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Inicjatywa została zrealizowana już po raz drugi przez pracowników naukowych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego i miała na celu uhonorowanie osób działających na rzecz niepełnosprawnych. Poprzez przyznanie statuetki szczególnie wyróżnia się tych, którzy prowadzą dialog pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (szkołami, placówkami wychowawczymi, rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi), społecznością lokalną, a osobami, które często są z tej społeczności wykluczane. W gronie wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, placówek edukacyjnych, uniwersytetu, a także liderzy społeczności lokalnej.

Podczas pierwszej edycji gali statuetki otrzymały: Dorota Bonek – wicedyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Oddział w Marklowicach Górnych, dr hab. Izabella Zielecka-Panek z Wydziału Artystycznego w Cieszynie, Małgorzata Zawadzka – pracownik administracyjny w Cieszynie, Katarzyna Raszka-Sodzawiczny – rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Cieszyn.

Tegoroczne wydarzenie połączone było z podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Akademią ESPRIT z Ustronia. Ze strony uczelni koordynatorem została dr Magdalena Bełza, natomiast ze strony Akademii Anna Wójcik-Pruszyńska i Aldona Sztuka.

W uroczystej gali udział wzięli dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Zenon Gajdzica oraz dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji dr hab. Urszula Szuścik. Spotkanie uświetnił występ zespołu instrumentalnego, w skład którego wchodzą studenci Wydziału Artystycznego kształcący się na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (pod opieką dr. Bogusława Jana Bembna).

Statuetki „Dialog ponad Podziałami” w 2016 roku otrzymali: Iwona Stroka – studentka Uniwersytetu Śląskiego, Violleta Kulig – pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Jolanta Urbaniec-Mołek – pedagog w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Janusz Król – starosta Powiatu Cieszyńskiego. Nagrodę w imieniu starosty odebrała wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar oraz przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego – Ludwik Kuboszek. Wyróżnione osoby otrzymały drobne upominki ufundowane przez NSZZ Solidarność UŚ, studio urody „Atmosfera” w Cieszynie, pizzerię Marina z Kamesznicy, McDonald’s w Cieszynie oraz Hotel Gołębiewski w Wiśle. Ceramiczne statuetki zostały wykonane ręcznie przez dr Magdalenę Bełzę.

Podziękowania za współpracę z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymali ponadto: wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar, członek Zarządu Powiatu ds. edukacji w Cieszynie Lilla Salachna-Brzoza, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie Agnieszka Kozieł, prezes Stowarzyszenia Tęczowa Przystań (Stowarzyszenia Rodziców Zastępczych i Adopcyjnych w Cieszynie) Małgorzata Ratajczak, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie. Kolejne podziękowania były skierowane do burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury, przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna Krzysztofa Kasztury, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Cieszyn Remigiusza Jankowskiego, przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miasta Cieszyn Krzysztofa Pszczółki i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Cieszynie Renaty Chamery-Wójcik.

Dyplomy za zaangażowanie we współpracę otrzymali przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek oświatowych z Rybnika – wiceprezydent Wojciech Świerkosz i dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Grażyna Adamczyk, a także z Pszczyny – członek Zarządu Starostwa Pszczyńskiego Grzegorz Nogły, naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie Krystyna Świerkot-Żmij i dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka Grzegorz Kuczera. Z Urzędu Miasta Ustronia podziękowania przyjęła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Danuta Koenig, a ze Skoczowa – burmistrz Mirosław Sitko oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie Halina Gatner. Kolejnymi osobami uhonorowanymi z trakcie gali byli: dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu Leszek Falis, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu Iwona Durek oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu Danuta Jankowska. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.