facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Fakty i liczby

Uczelnia
(informacja z Działu Kształcenia z 16.01.2015 r.)

liczba kierunków
(studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie)
66 
w tym 1 w języku angielskim
liczba kierunków akredytowanych:  
 - Polska Komisja Akredytacyjna 38
 - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna 4
 - Międzynarodowa akredytacja European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label 1
 - Międzynarodowa akredytacja European Chemistry Thematic Network i UKA Euromaster Label 1
ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej 4 wydziały
liczba specjalności 219
w tym 6 w języku angielskim
liczba miast uniwersyteckich
(Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)


Studenci
(informacja z Działu Kształcenia z 30.11.2014 r.)

ogółem liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) 28 293
osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Stacj. 19 444
Nstacj. 5 946
osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami) 1 623
osoby na studiach III stopnia (doktoranckich, łącznie z cudzoziemcami) 1 280
liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:  
- Wydział Artystyczny 516
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 834
- Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 1265
- Wydział Filologiczny 5679
- Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 1542
- Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1580
- Wydział Nauk o Ziemi 958
- Wydział Nauk Społecznych 3779
- Wydział Pedagogiki i Psychologii 2588
- Wydział Prawa i Administracji 4973
- Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 619
- Wydział Teologiczny 562
- Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 85
- Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze 14
- Szkoła Zarządzania 341
- Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych 55


Kadra naukowa
stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.01.2015 r.)

liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych) 2063
(w tym mianowanych 1129)
liczba profesorów tytularnych 223 (w tym mianowanych 199)
liczba doktorów habilitowanych 454 (w tym mianowanych 329)
liczba doktorów 991 (w tym mianowanych 507)
liczba magistrów 395 (w tym mianowanych 94)


Uprawnienia jednostek
(informacja z Działu Nauki z 26.01.2015 r.)

liczba jednostek z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora:
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  dziedzina nauk biologicznych w dyscyplinach:
  • biologia
  • biotechnologia
  • ochrona środowiska
    
 • Wydział Filologiczny
  dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • bibliologia i informatologia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • kulturoznawstwo
    
 • Wydział Nauk o Ziemi
  dziedzina nauk o Ziemi w dyscyplinach:
  • geografia
  • geologia
    
 • Wydział Nauk Społecznych
  dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • filozofia
  • historia
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • nauki o polityce
  • socjologia
    
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • pedagogika
  • psychologia
    
 • Wydział Prawa i Administracji
  dziedzina nauk prawnych w dyscyplinie:
  • prawo
    
 • Wydział Radia i Telewizji
  dziedzina sztuk filmowych
   
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
  dziedzina nauk technicznych w dyscyplinach:
  • inżynieria materiałowa
  • informatyka
    
 • Wydział Teologiczny
  dziedzina nauk teologicznych
   
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:
  • pedagogika
    
 • Instytut Matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
  dziedzina nauk matematycznych w dyscyplinie:
  • matematyka
    
 • Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)dziedzina nauk fizycznych w dyscyplinie:
  • fizyka
    
 • Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)dziedzina nauk chemicznych w dyscyplinie:
  • chemia
    
 • Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)
  dziedzina sztuk plastycznych w dyscyplinie:
  • sztuki piękne
14
(10 wydziałów,
4 instytuty)
liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  dziedzina nauk biologicznych w dyscyplinach:
  • biologia
    
 • Wydział Filologiczny
  dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • bibliologia i informatologia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • kulturoznawstwo
    
 • Wydział Nauk o Ziemi
  dziedzina nauk o Ziemi w dyscyplinach:
  • geografia
  • geologia
    
 • Wydział Nauk Społecznych
  dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • filozofia
  • historia
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • nauki o polityce
  • socjologia
    
 • Wydział Prawa i Administracji
  dziedzina nauk prawnych w dyscyplinie:
  • prawo
    
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
  dziedzina nauk technicznych w dyscyplinie:
  • inżynieria materiałowa
    
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:
  • pedagogika
    
 • Wydział Teologiczny
  dziedzina nauk teologicznych
   
 • Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)dziedzina nauk fizycznych w dyscyplinie:
  • fizyka
    
 • Instytut Matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
  dziedzina nauk matematycznych w dyscyplinie:
  • matematyka
    
 • Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)
  dziedzina sztuk plastycznych w dyscyplinie:
  • sztuki piękne
    
 • Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
  dziedzina nauk chemicznych w dyscyplinie:
  • chemia
12
(8 wydziałów, 
4 instytuty)


Kategorie naukowe jednostek
(informacja z Działu Nauki z 16.01.2015 r.)

JEDNOSTKA KATEGORIA NAUKOWA
1. Wydział Artystyczny B
2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska A
3. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji B
4. Wydział Filologiczny A
5. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach B
6. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii A
7. Wydział Nauk o Ziemi A
8. Wydział Nauk Społecznych B
9. Wydział Pedagogiki i Psychologii B
10. Wydział Prawa i Administracji A
11. Wydział Radia i Telewizji B
12. Wydział Teologiczny B


Umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi
(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 28.02.2013 r.)

liczba umów 559
obejmujące wymianę studentów 532
obejmujące wymianę pracowników naukowych 505


Współpraca z partnerami biznesowymi
(Biuro Współpracy z Gospodarką, Rzecznik Patentowy UŚ z 20.01.2015 r.)

liczba zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej 353
liczba skomercjalizowanych przedmiotów własności intelektualnej 3 licencje
2 sprzedane technologie aparaturowe
1 sprzedaż patentu
liczba powołanych przy Uczelni spółek spin off/out 5
liczba umów/porozumień z podmiotami gospodarczymi i samorządowymi 1088
liczba powiązań klastrowych 11


Pomieszczenia dydaktyczne
(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 21.01.2015 r.)

suma powierzchni dydaktycznej 257 233,69 m2


Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE
(informacja z Działu Projektów z 29.01.2015 r.)

Projekty realizowane w ramach
7. Programu Ramowego UE w 2014 roku

6

(Wartość ponad 6 300 000,
w tym dofinansowanie ze środków zagranicznych – ponad 5 200 000 zł oraz kwota dofinansowania ze środków MNiSW
na naukę – 1 056 259 zł)

Projekty realizowane w ramach innych międzynarodowych programów badawczych w 2014 roku 3
(Wartość ponad 360 tysięcy złotych)
Projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach 7. Programu Ramowego UE od 2014 roku

1
(Wartość przekracza 890 000 zł, dofinansowanie ze środków zagranicznych 100%)

 

Międzynarodowe programy edukacyjne, w tym programy edukacyjne UE
(informacja z Działu Projektów z 29.01.2015 r.)

Międzynarodowe projekty edukacyjne realizowane w 2014 roku 17

W tym:

Norweski Mechanizm Finansowania/Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Erasmus+

 

5

2

2
Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach niniejszych projektów wyniosła ponad 6,5 mln zł

 

Fundusze strukturalne UE
(informacja z Działu Projektów z 29.01.2015 r.)

Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
— projekty inwestycyjne
2
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
— projekty badawcze
5
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
— projekty edukacyjne
26
Projekty zatwierdzone do dofinansowania od 2014 roku w ramach funduszy strukturalnych – projekty edukacyjne 4

Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach niniejszych projektów wyniosła

ponad 100 mln zł

 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.