facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Fakty i liczby

Uczelnia
(informacja z Działu Kształcenia z 16.01.2015 r.)

liczba kierunków
(studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie)
66 
w tym 1 w języku angielskim
liczba kierunków akredytowanych:  
 - Polska Komisja Akredytacyjna 38
 - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna 4
 - Międzynarodowa akredytacja European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label 1
 - Międzynarodowa akredytacja European Chemistry Thematic Network i UKA Euromaster Label 1
ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej 4 wydziały
liczba specjalności 219
w tym 6 w języku angielskim
liczba miast uniwersyteckich
(Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)


Studenci
(informacja z Działu Kształcenia z 30.11.2014 r.)

ogółem liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) 28 293
osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Stacj. 19 444
Nstacj. 5 946
osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami) 1 623
osoby na studiach III stopnia (doktoranckich, łącznie z cudzoziemcami) 1 280
liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:  
- Wydział Artystyczny 516
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 834
- Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 1265
- Wydział Filologiczny 5679
- Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 1542
- Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1580
- Wydział Nauk o Ziemi 958
- Wydział Nauk Społecznych 3779
- Wydział Pedagogiki i Psychologii 2588
- Wydział Prawa i Administracji 4973
- Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 619
- Wydział Teologiczny 562
- Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 85
- Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze 14
- Szkoła Zarządzania 341
- Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych 55


Kadra naukowa
stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.12.2014 r.)

liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych) 2070
(w tym mianowanych 1132)
liczba profesorów tytularnych 218 (w tym mianowanych 194)
liczba doktorów habilitowanych 457 (w tym mianowanych 334)
liczba doktorów 994 (w tym mianowanych 510)
liczba magistrów 401 (w tym mianowanych 94)


Uprawnienia jednostek
(informacja z Działu Nauki z 16.12.2013 r.)

liczba jednostek z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora:
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Nauk o Ziemi
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Radia i Telewizji
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Wydział Teologiczny
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Instytut Matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 • Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 • Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 • Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)
14
(10 wydziałów,
4 instytuty)
liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Nauk o Ziemi
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Teologiczny
 • Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 • Instytut Matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
 • Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)
 • Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
12
(8 wydziałów, 
4 instytuty)


Kategorie naukowe jednostek
(informacja z Działu Nauki z 16.01.2015 r.)

JEDNOSTKA KATEGORIA NAUKOWA
1. Wydział Artystyczny B
2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska A
3. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji B
4. Wydział Filologiczny A
5. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach B
6. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii A
7. Wydział Nauk o Ziemi A
8. Wydział Nauk Społecznych B
9. Wydział Pedagogiki i Psychologii B
10. Wydział Prawa i Administracji A
11. Wydział Radia i Telewizji B
12. Wydział Teologiczny B


Umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi
(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 28.02.2013 r.)

liczba umów 559
obejmujące wymianę studentów 532
obejmujące wymianę pracowników naukowych 505


Współpraca z partnerami biznesowymi
(Biuro Współpracy z Gospodarką, Rzecznik Patentowy UŚ z 20.01.2015 r.)

liczba zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej 353
liczba skomercjalizowanych przedmiotów własności intelektualnej 3 licencje
2 sprzedane technologie aparaturowe
1 sprzedaż patentu
liczba powołanych przy Uczelni spółek spin off/out 5
liczba umów/porozumień z podmiotami gospodarczymi i samorządowymi 1088
liczba powiązań klastrowych 11


Pomieszczenia dydaktyczne
(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 21.01.2015 r.)

suma powierzchni dydaktycznej 257 233,69 m2


Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE
(informacja z Działu Projektów z 24.04.2014 r.)

Projekty realizowane w ramach
7. Programu Ramowego UE w 2013 roku

5

(Wartość ponad 3 400 000 w tym dofinansowanie
ze środków zagranicznych – ponad 2 800 000 zł oraz kwota dofinansowania ze środków MNiSW na naukę – 470 555 zł)

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w 2013 roku 2
(Wartość przekracza 2 000 000 zł, w tym: kwota dofinansowania ze środków zagranicznych  ponad 1 200 000 zł oraz kwota dofinansowania ze środków MNiSW na naukę   645 971 zł)
Projekty realizowane w ramach innych międzynarodowych programów badawczych w 2013 roku 6
Projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach 7. Programu Ramowego UE od 2014 roku

3
(Wartość przekracza 4 000 000 zł, natomiast dofinansowanie ze środków zagranicznych to ponad 3 200 000 zł. Na przygotowanie projektu ISS-EWATUS pozyskano środki w ramach inicjatywy Granty na Granty)

 

Międzynarodowe programy edukacyjne, w tym Programy edukacyjne UE
(informacja z Działu Projektów z 24.04.2014 r.)

Międzynarodowe projekty edukacyjne realizowane w 2013 roku 12

 

Fundusze strukturalne UE
(informacja z Działu Projektów z 24.04.2014 r.)

Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2013 roku
— projekty inwestycyjne
2
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2013 roku
— projekty badawcze
6
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2013 roku
— projekty edukacyjne
24
Projekty zatwierdzone do dofinansowania od 2014 roku w ramach funduszy strukturalnych – projekty edukacyjne 4

Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach niniejszych projektów wyniosła

ponad 100 mln zł

 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.