facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 6

Ogłoszenie archiwalne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza drugi pisemny  konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Cieszynie przy
ul. Paderewskiego 6

Przedmiotem konkursu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Cieszynie przy ul Paderewskiego 6, składającej się z działek o nr: 170/4 oraz 169/2 obręb 40 o łącznej powierzchni 3589 m², zabudowanych budynkiem Domu Asystenta – Zajazd „Academicus” o powierzchni zabudowy 615 m², powierzchni całkowitej 1946,75m², powierzchni użytkowej 1871,75 m²., oraz kubaturze 6984 m³ oraz garażem o powierzchni 56,27 m², objętych księgami wieczystymi KW o nr  BB1C/00028452/3 oraz BB1C/00042605/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie

Elewacja wejściowa do budynku przy ul. Paderewskiego 6 w Cieszynie

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek wolnostojący oddany do użytku w 1992 roku, czterokondygnacyjny z dachem wielospadowym, otynkowany metodą lekką mokrą i pomalowany, elewacja częściowo obudowana blachą . W budynku znajdują się pokoje hotelowe, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, pomieszczenie restauracji z zapleczem (z osobnym wejściem).

Obiekt zlokalizowany jest na terenie Kampusu Uniwersyteckiego w Cieszynie we wschodniej części miasta w obrębie ulic Paderewskiego, Bielskiej i Niemcewicza. Najbliższe sąsiedztwo stanowią domy prywatne oraz ulica Bielska. Nieruchomość posiada własny parking. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się basen, hala sportowa a w pobliżu zlokalizowane są : Szpital Śląski, dworzec PKP, bank oraz liczne punkty handlowe.

Centralne ogrzewanie zasilane jest z wymiennikowni ciepła znajdującej się w budynku podłączonej do sieci Energetyki Cieszyńskiej.

Budynek zasilany jest w energię elektryczną z rozdzielni znajdującej się w odrębnym budynku (Paderewskiego 11 ).

Obiekt posiada przyłącze wody oraz gazu ziemnego.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/270/16 Rady Miasta Cieszyna z dnia 29.12.2016 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenie usług innych.

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń

W księdze wieczystej działki 170/4 wpisano służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „ II Konkurs: nieruchomość w Cieszynie ul Paderewskiego 6” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 (pokój nr. 31) do dnia 30.11.2017 do godz. 10.00

Przystępujący do konkursu powinien :

a.            złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

b.            złożyć pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z ustalonymi zasadami, trybem

i warunkami konkursu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna konkursu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach w dniu 30.11.2017 o godz.11.00 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy

ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu. Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Cieszyńskiego (Jacek Świerczek. tel. 601148511, 33 854 64 50 lub Paweł Linert 33 854 64 15) w godz. 8.00 do 15.00

Informacje na temat procedury sprzedaży obiektów w Uniwersytecie Śląskim można uzyskać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami ( kierownik DGN Mirosław Kondla tel. 32 3592250)

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

Budynek przy ul. Paderewskiego 6 w Cieszynie

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.