facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Drugi konkurs na sprzedaż nieruchomości w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1b

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
ogłasza drugi konkurs na sprzedaż nieruchomości
położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b

 

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż nieruchomości, położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1 b, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 465/68, k.m. 2 obręb 0001 Chorzów, o powierzchni 14 514 m², zabudowanej budynkami o łącznej powierzchni użytkowej budynków 6 065,56 m². Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Chorzowie księga wieczysta nr KW KA1C/00012490/2. Nieruchomość położona przy Parku Śląskim.

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń. Każdoczesnemu właścicielowi działki 465/68 przysługuje służebność drogowa przez działkę 466/68 (nieruchomość władnąca – działka 465/68, nieruchomość obciążona – działka 466/68).

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi kompleks budynków, zaprojektowanych jako edukacyjne, dostosowanych do pełnienia funkcji edukacyjnych i biurowo-administracyjnych.

Dostępne media – woda-kanalizacja, energia elektryczna, centralne ogrzewanie.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Cena wywoławcza zakupu nieruchomości zostaje ustalona na kwotę 14.500.000,00 (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych). Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego konkursu wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej RP.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „II Konkurs: nieruchomość w Katowicach ul. Bytkowskiej 1B” należy składać w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12( pokój nr. 31 ) do dnia 28.09.2018 do godz. 9.30.

Przystępujący do konkursu powinien:

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
    i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  3. Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert (część jawna konkursu) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 28.09.2018 o godz.10.00 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Dziale ds. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 67), 32 3592250 oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – http://www.us.edu.pl.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Radia i Telewizji Panią mgr Iloną Eichhorn tel. 502 622 920) w godz. 9.00 do 14.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z wybranym oferentem.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zdjęcia:

Zdjęcie nieruchomości


Zdjęcie nieruchomości

Zdjęcie nieruchomości

Zdjęcie nieruchomości

Zdjęcie nieruchomości

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.