facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Drugi etap pilotażowej Olimpiady Języka Hiszpańskiego

11 stycznia 2013 r. odbędzie się drugi etap Olimpiady Języka Hiszpańskiego, współorganizowany przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ma swą siedzibę Komitet Okręgowy Olimpiady. W tym roku do części pisemnej przystąpi 50 osób z województwa śląskiego.

Zawody drugiego stopnia polegają na rozwiązaniu przez uczestnika testu językowego na poziomie B1/B2 oraz testu z zakresu wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego. Ta część odbywa się online w pracowniach komputerowych, testy rozwiązywane są poprzez platformę kształcenia na odległość, co pozwala po ich zakończeniu ogłosić ogólnopolską listę rankingową wyników. Uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej przystąpią do egzaminu z praktycznej znajomości języka hiszpańskiego oraz literatury hiszpańskiego obszaru językowego.

Przewodniczącą Komitetu Okręgowego jest dr hab. Joanna Wilk-Racięska, sekretarzem dr Katarzyna Gutkowska. Do Komitetu Głównego należą ponadto prof. dr hab. Halina Widła i dr Cecylia Tatoj. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Projekt, w latach 2010–2013, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady dostępne są na stronie www.ojh.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.