facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja z Ukrainy na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

Od 13 do 17 maja 2014 r. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ gościć będzie delegację władz rektorskich oraz pracowników naukowych z Ukrainy. W skład delegacji wejdą m.in.: wiceprezydent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy prof. dr hab. Wołodymyr Łukowyj; JM Rektor Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki w Żytomierzu prof. dr hab. Petro Sauch; dyrektor oddziału Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii dr Iryna Sauch; prorektor ds. nauki Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki prof. dr hab. Ludmyła Choruża; kierownik Laboratorium Naukowo-Badawczego Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki prof. dr hab. Switłana Sysojewa; członek Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy prof. dr hab. Olga Suchomłynska oraz członek Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy Oleksandra Sawczenko.

Wizyta będzie okazją do promocji Uniwersytetu Śląskiego, przedstawienia oferty edukacyjnej uczelni oraz nawiązania współpracy naukowo-badawczej z ukraińskimi uczelniami. 

15 maja z członkami delegacji spotka się JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas spotkania nastąpi uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu. Obszary współpracy obejmować będą początkowo teorię oraz historię dramatu, biologię, etnologię i pedagogikę. Współpraca akademicka obejmować będzie m.in.:

  • wymianę studentów, doktorantów i pracowników naukowych;
  • gościnne wykłady, seminaria, sympozja, wizyty studyjne, konsultacje oraz inne formy aktywności realizowane na zasadzie wzajemności;
  • tworzenie wspólnych kursów i programów studiów;
  • wymianę publikacji naukowych;
  • udział w projektach edukacyjnych;
  • prowadzenie badań naukowych.


Goście wezmą również udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Edukacja w wielokulturowym świecie – doświadczenia i propozycje”. Konferencja będzie odbywać się od 14 do 15 maja w Cieszynie. Główny obszar dyskusji obejmuje problematykę społecznych, kulturowych i pedagogicznych uwarunkowań edukacji wielo- i międzykulturowej, a zwłaszcza konteksty teoretyczne i problemy praktyki oświatowej. Celem konferencji będzie prezentacja zgromadzonego materiału empirycznego, obejmującego dotychczasowe doświadczenia teoretyczne i badawcze, jak również propozycje zmian w zakresie praktyki edukacyjnej w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Organizatorami konferencji są: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.