facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akty prawne

 1. Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r, w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. nr 114, poz. 545).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 105, poz. 869).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. nr 132, poz. 1121).
 7. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm). Tekst jednolity Dz.U. nr 167, poz. 1322 z 2009 r.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.07.2007 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. nr 128, poz. 897).
 11. Ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe. (Dz. U. nr 3 z 2001 r. poz. 18 z późn. zm.) Tekst jednolity Dz.U. nr 42, poz. 276 z 2007 r.
 12. Ustawa z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. nr 11, poz. 84 z późn. zm.). Tekst jednolity Dz.U. nr 152, poz. 1222 z 2009 r.
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.02.2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 27, poz. 140).
 14. Ustawa z dnia 05.07.2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. nr 142, poz. 1187).
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09. 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z późn. zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.10.04 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 243, poz.2440 ).
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.04 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 260, poz.2595).
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.12.04 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. (Dz. U. nr 2, poz. 8 z dnia 6.01.05 r.).
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.12.04 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 z 18.01.05 r.).
 20. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. (Dz.U. nr 62, poz. 628 z póżn. ,zm.). Tekst jednolity Dz. U. nr 185, poz. 1243 z 2010 r.
 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. nr 112, poz. 1206).
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.05.04 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. nr 128 poz. 1347).
 23. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495).
 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z póżn. zm.).
 25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. nr 217, poz. 1833, z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. nr 7, poz. 78 z 2003 r.).
 27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.02 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237, poz. 2015).
 28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.12.03 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. nr 7, poz. 59 z 19.01.04 r.).
 29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.04 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180, poz.1860 z późn. zm.).
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. (Dz. U. Nr 200 poz. 2047 z późn. zm.).
 31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.04 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. (Dz. U. nr 227, poz.2298).
 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 01.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. (Dz. U. nr 280, poz. 2771).
 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 81, poz. 716).
 34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. nr 33 poz. 166).
 35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r. tekst jednolity).

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 1. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351). Tekst jednolity Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z 2009 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).  

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.