facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Logo Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Od 17 do 19 października 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywał się 8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęcone sektorom MŚP. Współorganizatorem spotkania był Uniwersytet Śląski. Cykl paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów umożliwił uczestnikom spotkań wymianę poglądów i doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz poszerzanie horyzontów zawodowych.

Motywem przewodnim wszystkich kongresów było hasło „Nauka – biznes – samorząd – razem dla gospodarki”. Współpraca pomiędzy tymi trzema środowiskami daje szansę na stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi  innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tegorocznej edycji towarzyszyła myśl przewodnia: „Technologie, człowiek, odpowiedzialność”. Uczestnicy wydarzenia poruszyli tematy związane przede wszystkim z innowacyjnymi narzędziami wspierającymi rozwój firm, miast i regionów w obszarze ochrony środowiska, zdrowia,  energetyki, transportu, marketingu i komunikacji cyfrowej.

Organizatorzy kongresu zaproponowali następujące ścieżki tematyczne:

 • Śląskie – dialog przemysłowy,
 • rynek pracy i edukacja,
 • zarządzanie finansami w MŚP,
 • zarządzanie i rozwój,
 • cyfrowe przedsiębiorstwo,
 • państwo i prawo,
 • pasja i czas wolny,
 • samorząd,
 • Akademia Marketingu i Sprzedaży,
 • Global SME Meeting,
 • zdrowie i środowisko.
   

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w kongresie udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor  oraz prezes zarządu spółki celowej UŚ SPIN-US Katarzyna Papież-Pawełczak.

W trakcie kongresu Uniwersytet Śląski został wyróżniony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach tytułem „Scientia est developing”, przyznanym za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, budowanie partnerstwa między środowiskami biznesowymi i samorządowymi oraz wkład w rozwój gospodarki i regionu. Dyplom odebrał prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Okolicznościowy dyplom

Dyplom przyznania tytułu „Scientia est developing”

W programie 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw znalazł się współorganizowany przez Wydział  Filologiczny panel dyskusyjny pt. „Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie”, który odbył się 18 października w godz. od 15.30 do 17.00. Udział w nim wzięli: 

 • Anna Krasuska-Terillon – konsul honorowa Francji w Katowicach,
 • Christophe Bertier – dyrektor ds. sprzedaży firmy RSA COSMOS,
 • Denis Chambe – wicemer miasta Saint-Etienne ds. współpracy międzynarodowej,
 • dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło – wykładowca z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego UŚ,
 • dr Henryk Król – biznesmen,
 • dr hab. Irena Polewczyk – wykładowca z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ,
 • Paweł Jaguś – prezes Zarządu Maat4.


Moderatorem rozmowy poświęconej m.in. takim zagadnieniom, jak: różnice kulturowe i biologiczne a skuteczna komunikacja w biznesie, rozmowy biznesowe bez barier pokoleniowych czy równościowych, pułapki natury ideologicznej w komunikacji a prowadzenie firmy, był dr hab. Jacek Warchala – kierownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Wydziału Filologicznego UŚ. 

Z kolei 19 października odbył się współorganizowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska panel dyskusyjny pt. „Atrakcyjność gospodarcza i rekreacyjna miast – możliwości zagospodarowania zbiorników wodnych”, w którym udział wzięli:

 • dr Andrzej Woźnica – dyrektor Śląskiego Centrum Wody,
 • dr inż. arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ekspert w zakresie przekształcenia środowiska zurbanizowanego,
 • Barbara Lampart – naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice,
 • dr Leszek Trząski – wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
 • Artur Wójcik – kierownik Zlewni Białej Przemszy.


Dyskusję moderowała dr hab. Edyta Sierka – prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Rozmowa poświęcona była zagadnieniom dot. zasobów wodnych województwa śląskiego, wyzwań zarządzania wodami w mieście, odpowiedniej gospodarki wodnej dającej szansę na minimalizację skutków zmian klimatycznych na terenach zurbanizowanych, a także zieleni miejskiej w kontekście gospodarowania wodą oraz rozwiązań architektonicznych sprzyjających właściwej gospodarce wodnej.
 
Prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska był ekspertem w panelu pt. „Polska bez smogu”, który zaplanowany został na 18 października.

Stoisko Uniwersytetu Śląskiego

Stoisko Uniwersytetu Śląskiego podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Na targach Biznes Expo towarzyszących Kongresowi Uniwersytet Śląski miał również stoisko, na którym zaprezentowano: 

 • kosz balonu Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery,
 • kolekcja próbek węgli i peletów z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii,
 • kolekcja publikacji Wydziału Filologicznego dotycząca różnych aspektów komunikacji, 
 • gry rehabilitacyjne tworzone w Instytucie Informatyki,
 • urządzenie do monitorowania oddechu,
 • spin-coater – urządzenie do nakładania warstw na powierzchniach płaskich,
 • grywalne wersje gier tworzonych przy wsparciu ARP Games,
 • próbki dendrologiczne drzew rosnących na stokach osuwiskowych z Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego,
 • dotychczasowe efekty projektu BioWar, w którym wykorzystywane są drożdże hodowane na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska,
 • skafander z zimowej wyprawy na K2 – Instytut Chemii prowadzi badania na poprawą właściwości puchu wykorzystywanego w takich ubraniach, śpiworach etc.

Kolaż zdjęć prezentujących rozwiązania i stoisko Uniwersytetu Śląskiego

Rozwiązania prezentowane na stoisku Uniwersytetu Śląskiego
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Organizatorem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ekmsp.eu oraz na Facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.